Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

 

 

 

 Alates 2018/2019. õppeaastast saavad kõik üliõpilased taotleda toetusi ja stipendiume samadel alustel, olenemata sisseastumise aastast.

Kõrgema Kunstikooli Pallas üliõpilastel on võimalik taotleda järgmisi stipendiume ja õppetoetusi (lisainfo allpool):

Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutanud üliõpilasi, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Tulemusstipendiumi määramisel arvestatakse üliõpilase õpingutulemuste kaalutud keskmist hinnet, mille alusel koostatakse taotlejatest pingerida. Sama kaalutud keskmise hinde puhul eelistatakse erialaainete kõrgema keskmise hindega üliõpilasi.

NB! Arvesse ei lähe VÕTA-ga täidetud õppekava maht.

Tulemusstipendiumi on üliõpilasel õigus taotleda alates tema immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist.
Tulemusstipendiumi ei saa taotleda akadeemilise puhkuse ajal.

Tulemusstipendiumi taotlemise tähtajad on 30. september 2019 ja 28. veebruar 2020. 

Tulemusstipendiumi taotlemine toimub õppeinfosüsteemis ÕIS.

 

Vajaduspõhine õppetoetus (220, 135 või 75 eurot) on riiklik toetus vähemkindlustatud üliõpilastele kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks.

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng:
- kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine;
- kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 468 eurot.
Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise tingimused ja info.
Vajaduspõhise õppetoetuse taotlus tuleb esitada riigiportaalis www.eesti.ee.

Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel.

Soovitame taotluse:
- esitada ka üliõpilasel, kes kahtleb, kas vastab kõigile tingimustele;
- tingimata lõpuni teha, sest negatiivne vastus on oluline vajaduspõhise eritoetuse taotlemisel;
- esitada semestri esimesel kuul (septembris või veebruaris), sest toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.

Lisainfo Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt.

 

Vajaduspõhine eritoetus on majanduslikust olukorrast lähtuv rahaline toetus kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.

Vajaduspõhist eritoetust saab taotleda juhul kui üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on tagasi lükatud põhjusel, et sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud.

Vajaduspõhist eritoetust määrab ja maksab Kõrgem Kunstikool Pallas  (vt "Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord")

Maksuameti tõend - toetuse taotlemiseks saab õppeasutusele esitatava Maksu- ja Tolliameti tõendi oma sissetulekute kohta kiirelt ja mugavalt ise e-maksuametis/e-tollis koostada ning õppeasutusele edastada. Lisainfo ja õpetus: www.emta.ee/et/eraklient/maksukorraldus-maksususteem/toendite-taotlemine/maksuandmete-toend-koolidele-esitamiseks

Vajaduspõhise eritoetus taotlus koos nõutud dokumentidega tuleb esitada kantseleisse või saata digitaalselt allkirjastatult pallasart@pallasart.ee 

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise tähtajad on 20. september 2019 ning 20. veebruar 2020.

 

Valdkonnastipendiumi on õigus taotleda Pallase üliõpilasel, kui ta:
- õpib täiskoormusega;
- ei viibi akadeemilisel puhkusel;
Valdkonnastipendiumi taotlemise eelduseks on head õppetulemused ning õppevõlgnevuste puudumine.

Stipendiumi eesmärk on üliõpilaste erialase ja valdkondliku tegevuse väärtustamine. Stipendium antakse välja üks kord õppeaastas kolmele Pallase valdkondlikult aktiivsele ja heade õpitulemustega kolmanda või neljanda kursuse üliõpilasele kolmes valdkonnas: kunst, disain, konserveerimine/restaureerimine. Igas valdkonnas määratakse üks stipendium, mille määramisel eelistatakse taotlusi, mille kasutamise eesmärk on seotud valdkonna arendamisega, populariseerimisega või kandidaadi erialaste oskuste ja teadmiste täiendamisega.

Pallase valdkonnastipendiumi suurus on 1000 (üks tuhat) eurot.

Valdkonnastipendiumi taotlemise tähtaeg on 15. oktoober 2019 kell 17.00.

Stipendiumi taotlemise kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

 

Tartu valla stipendium
Stipendium määratakse Pallase tekstiiliosakonna kolmanda (3) või neljanda (4) kursuse üliõpilasele, kellel on head õppetulemused ning kes tegutseb erialaselt ka väljaspool õppetegevust. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, milles stipendiumi kasutamise eesmärk on suunatud väljapoole kõrgkooli ning on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt. Vabas vormis kirjalik avaldus, portfoolio ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Kõrgema Kunstikooli Pallas kantseleisse väljakuulutatud tähtajaks. Taotlusele lisatakse motivatsioonikiri, kus on ära toodud stipendiumi kasutamise eesmärgid.

Tartu valla stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Stipendiumi taotlemise kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

 

AS Linnaehituse ja Tartu Kultuurkapitali stipendium
Stipendium määratakse Pallase maaliosakonna kolmanda (3) või neljanda (4) kursuse üliõpilasele, kellel on head õppetulemused ning kes tegutseb erialaselt ka väljaspool õppetegevust. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, milles stipendiumi kasutamise eesmärk on suunatud väljapoole kõrgkooli ning on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt. Vabas vormis kirjalik avaldus, portfoolio ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Kõrgema Kunstikooli Pallas kantseleisse 15. novembriks 2019 enne kella 17.00.. Taotlusele lisatakse motivatsioonikiri, kus on ära toodud stipendiumi kasutamise eesmärgid.

AS Linnaehituse ja Tartu Kultuurkapitali stipendiumi suurus on 1000 eurot.

AS Linnaehituse ja Tartu Kultuurkapitali stipendiumi taotlemise tähtaeg on 15. novembril kell 17.00.

Stipendiumi taotlemise kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

 

Lisaks on SA Archimedese kodulehel võimalik kandideerida järgmistele stipendiumitele:

Erivajadustega üliõpilaste stipendium

Stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi on võimalik taotleda kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul.
Stipendiumi taotlemise eelduseks on, et üliõpilane teavitab kõrgkooli oma erivajadusest enne taotluse esitamist. Kõrgkool teeb märke üliõpilase erivajaduse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Riiklik stipendium asenduskodus viibinud/viibivatele üliõpilastele

Stipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks täiskoormusega õppekavadel.

Lisainfo stipendiumite ja toetuste kohta SA Archimedes kodulehelt.

 

Lehekülge on muudetud 05.09.2019

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud