Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

 

Teabenõue on "Avaliku teabe seaduses" sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus avaliku teabe saamiseks.

Teabenõude saab esitada dokumendi suhtes, mis on meil juba valmiskujul olemas. Teabenõude käigus ei saa paluda selgitusi, vastuseid küsimustele, avaldada seisukohti, menetleda kaebusi.

Teabenõudele vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

 
 
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE TARTU KÕRGEMAS KUNSTIKOOLIS (TKK)

Isikuandmed

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta TKK-s.

NB! Alljärgnev teave ei hõlma:

* juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;

* isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele TKK veebilehel viidatakse, kuid mida TKK ei halda (välislingid).

Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus

TKK tegevus on avalik. Töö käigus jõuab TKK-sse ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Sellised andmed võivad asutusse jõuda läbi kirjavahetuse. See on võimalik ka siis, kui isik on mõne menetluse osapool.

Kõik TKK-le saabunud pöördumised ja kirjad registreeritakse dokumendiregistris.

Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb kolmandalt isikult järelepärimisi tegema, avaldatakse isikuandmeid minimaalses, hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud TKK-sse selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest.

Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb TKK-l avaldada osa töötulemustest, sh kirjavahetuse andmestik, TKK avalikus dokumendiregistris. Oluline on vahet teha, kas dokumendid on juurdepääsupiiranguga või mitte. Dokumendiga, mis ei ole avalikus vaates nähtav, kuid mis on juurdepääsupiiranguta, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Avalikus dokumendiregistris on näha kirja saatja või saaja initsiaalid. Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Väljaantavale dokumendile ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid (nt e-posti aadress või telefoninumber), v.a juhul, kui kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab TKK viis kuni seitse aastat. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Õigus enda andmetega tutvuda, õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist, õigus nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda.

Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

* kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,

* takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,

* raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,

* ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kui TKK-l ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

TKK otsuste peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või pöörduda halduskohtusse.

Kandideerimine TKK-sse tööle või praktikale

Tööle või praktikale kandideerimisel lähtub TKK isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid TKK tema kohta on kogunud. Kandidaadil on õigus TKK kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. TKK eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid kuus kuud, seejärel tehakse seda vaid tema kirjalikul nõusolekul.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

TKK veebilehe külastamine

TKK ei kogu informatsiooni veebilehe külastamise kohta.

Andmekaitsekoordinaator

Pille Veski, pille.veski@artcol.ee 733 8972

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud